Ambulatory polysomnography system SOMTE PSG V2 for sleep disorder studies.